Pravidla "Soutěže s PHOENIX On-line o knihu dle vlastního výběru" platná od 25. 5. 2017.

1) Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Ambro Systems spol. s r.o., se sídlem Chlumčany, Nové Sídlistě 363, PSČ 334 42, IČ 29163901, zapsaná v OR v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, spisová značka C28224.

2) Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

3) Průběh soutěže a výherci

Soutěž probíhá vždy v průběhu daného kalendářního měsíce, pro který platí zadaná soutěžní otázka.

Ceny obdrží ti účastníci, kteří na stránkách www.phoenixonline.cz odpoví na otázku, která zde bude umístěna.

Výhercem se stávají v pořadí právě 30., 60. a 90. správně odpovídající účastníci soutěže, kteří správně zodpověděli zadanou soutěžní otázku formou odpovědi zaslané prostřednictvím formuláře na stránkách www.phoenixonline.cz a tím souhlasil s pravidly soutěže. V případě, že bude počet odpovídajících nižší než 90, stává se posledním výhercem poslední správně odpovídající, případně poslední 2 v případě nižšího počtu odpovídajících než 60. V každém kole je pro každou v soutěžním formuláři uvedenou e-mailovou adresu akceptována právě jedna odpověď. Pokud bude systémem přijato více odpovědí se stejnou uvedenou adresou, bude jako platná přijata pouze první odpověď a ostatní budou ze soutěže vyřazeny. Do týdne po skončení soutěže budou jména výherců uveřejněna na těchto webových stránkách. Každému ze tří výherců bude zdarma na náklady organizátora zaslána cena - kniha dle vlastního výběru na adresu uvedenou při registraci.

Nepřevzaté ceny vrácené zpět k organizátorovi propadají ve prospěch organizátora.

V případě, že by vybraná kniha – cena nebyla u sponzora již k dispozici, bude nahrazena dle uvážení sponzora jednou z ostatních možných.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat náhradu za vyhrané ceny formou peněžitého plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

4) Zpracování a ochrana osobních údajů

Každý účastník uděluje účastí v soutěži společnosti Ambro Systems spol. s .r.o. jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora, užitím k vyhodnocení soutěže a zaslání případné ceny, a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb.

Pro účely soutěže sbíráme pouze údaje nezbytně nutné pro kontaktování výherce a následné zaslání výhry v rozsahu:

  • jméno a příjmení,
  • e-mail a telefon,
  • ulice, č. p., město a PSČ.

Tyto údaje shromažďujeme pouze pro účely Soutěže o knihu. K výše uvedeným osobním údajům nemají přístup žádné třetí strany, pouze organizátor soutěže společnost Ambro Systems spol. s r.o.

Pokud si budete přát vaše osobní údaje z naší databáze smazat dříve, než je uvedeno výše, kontaktujte nás, prosím, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Pravidla soutěže jsou vstupem do soutěže považována za závazná pro obě strany.